ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

60 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดดำเนินโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "วิจัยและนวัตกรรมในยุค Next Normal" (The 5th National Research Conference- CPRU 2022 : Research and Innovations in the Next Normal Era) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/   ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้มอบหมายให้ นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 06 3784 5141 เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ