ขอเชิญบุคลากรนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้ารับฟังการประชุมวิชาการฯ

96 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญบุคลากรนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้ารับฟังการประชุมวิชาการฯ

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 The 8th International Conference Year 2022 (MCULPN-AC) เรื่อง "พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิจัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย" "Buddhism and New Global Trends : The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Conternporary Civilization" โดยใช้ระบบการประชุม Onsite และ Online ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักวิชาการภายนอกสถาบัน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยสงฆ์ฯ จึงขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน ร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ดังเอกสารแนบ