ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการ

8 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการ

เนื่องในวาระครบรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 60 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2565 "ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" (Challenges in Innovation Development for Sustainability) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยได้มีการกำหนดจัดการประชุมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบซึ่งปรากฏที่เว็บไซต์ http://conference.bu.ac.th ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเป็นการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปภายในองค์กรของท่าน