รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นักวิจัยเชี่ยวชาญในสาขาอัตลักษณ์อุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมอาหาร

36 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นักวิจัยเชี่ยวชาญในสาขาอัตลักษณ์อุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมอาหาร

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นักวิจัยเชี่ยวชาญในสาขาอัตลักษณ์อุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวจากประวัติศาสตร์พื้นถิ่น" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Lotus 7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ