มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมโชว์ผลงาน "งานวิจัยใช้ประโยชน์ได้" ในกิจกรรม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"

55 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมโชว์ผลงาน "งานวิจัยใช้ประโยชน์ได้" ในกิจกรรม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"

ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโชว์ผลงานภายใต้โครงการการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและความร่วมมือจากจังหวัดสุพรรณบุรีในบูธ IL2 "งานวิจัยใช้ประโยชน์ได้" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 22 

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวขัอ Community Networking ถอดบทเรียนงานวิจัยใช้ประโยชน์ "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม" ในฐานะตัวแทนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 23