ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

45 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 เรื่องก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย (Foresight in Thai Higher Education : The Next Move) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านร่วมส่งบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและสมัครเข้าร่วมการส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ได้ที่ http://thailandpod.org/ โดยขอความกรุณาลงทะเบียนและส่ง Abstract ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และจะประกาศผลการพิจารณา Abstract ในวันที่ 17 มกราคม 2564 ผ่านทาง http://thailandpod.org/ (เอกสารแนบ)