สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอตำแหน่งทางวิชาการ

62 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เรียนเชิญ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและฟังการบรรยาย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ ความกระจ่างและความชัดเจนของ เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ : วิเคราะห์เกณฑ์เก่า สู่ เกณฑ์ใหม่ จาก ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) (Online)และวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. หัวข้อ การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการในยุคนี้ โดยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Online+Onsite) เวลา 13.00-16.00 น. หัวข้อ การเขียนหนังสือ ตำราและบทความวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จิณณวัตร ปะโคทัง นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (Online) วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน และหากท่านลงทะเบียน 2 วัน (2-3 ธันวาคม 2564) จำนวน 500 บาท