สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) จัดประชุมสหวิทยการระดับชาติ (TNIAC2022)

149 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) จัดประชุมสหวิทยการระดับชาติ (TNIAC2022)

   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Thailand: AIAT) จะจัดประชุมสหวิชาการระดับชาติ 8th TNI Academic Conference (TNIAC2022) พร้อมกับการจัดประชุมสหวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2022)

การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2022 เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความสนใจในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ผลประโยชน์ของการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพคือการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลายๆ หน่วยงาน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

การประชุมครั้งนี้ ร่วมจัดกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section, สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แต่หากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยมีประกาศควบคุมการจัดประชุม ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็น hybrid หรือ online แทน หวังว่าจะได้รับความสนใจในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับสมาชิก IEEE และ AIAT จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ  นอกจากนั้น บทความดีเด่น ที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2 (เอกแนบท้าย)