สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Business Administration and Languages (JBAL)

73 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Business Administration and Languages (JBAL)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Business Administration and Languages (JBAL) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (2563-2567) โดยเปิดรับพิจารณาบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (ThaiJo) ได้ที่ http://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJorunal สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร.0-2763-2600 ต่อ 2704 หรือ ต่อ 2752 อีเมล journalba@tni.ac.th (รายละเอียดดังแนบ)