ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

   ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ กระบวนการผลิตปุ๋ยนาโนซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่มีอนุภาคเล็กระดับนาโน เลขที่อนุสิทธิบัตร 18385

    จุดเด่นการประดิษฐ์

   เป็นสารเสริมการเติบโตของพืช ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่มีปริมาณซิลิกาสูง อาทิเช่น แกลบข้าว ฟางข้าวฯ นำมาผ่านกระบวนการที่ทำให้มีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโน ทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่าย โดยนาโนซิลิคอน (Nano-SiO2) ที่ละลายน้ำ อยู่ในดินในรูปกรดซิลิสิก (Si(OH)4) จะเข้าไปสะสมที่ลำต้นและใบพืชอย่างต่อเนื่อง ทำให้เิกิดผลึกของกรดซิลิเกต (silicate) เคลือบเป็นเกล็ดแข็งที่ผนังเซลล์พืช ทำให้ต้นและใบแข็งแรง ลดการคายน้ำผ่านผิวเคลือบคิวติน (cutin) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้น นอกจากนี้ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะมากัดกินต้นพืช สามารถนำไปใช้กับพืชทุกชนิด รวมถึงพืชเศรษฐกิจที่ต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับต้นและใบ

   สนใจรับคำปรึกษาหรือขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ติดต่อคุณณปภร เจี้ยวเห้ง โทร. 022445280-4 http://www.research.dusit.ac.th  http://www.facebook.com.RDISuandusit 

   อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ หน่วย RIMU โทร. 022445285 หรือ e-mail : raudusit.v2@gmail.com