ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

66 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

     ด้วยสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมการบินสู่วิถีปกติใหม่" ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการวิจัย และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ

       สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว (ดังเอกสารแนบ) บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1