ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

39 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมกลางของประเทศ เป็นระบบเพื่อการบริหารจัดการภาพรวมการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นระบบกลางของประเทศที่มีความเป็นเอกภาพ มีการใช้ข้อมูลจากระบบได้หลายมิติ ทั้งมิติด้านเนื้อหา มิติด้านการเงิน มิติด้านบุคลากร และมิติด้านหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ประสานหน่วยงาน นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRIIS ได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมนี้จะจัดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยจะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 50 คน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9489