ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"

99 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"

    ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ขึ้น เป็นครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. 

     วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรมอีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เชื่องโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

    วช.ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดยการเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite วช. ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และเพื่อการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากการสวนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม แล้ว วช.มีความจำเป็นในการขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite ทุกท่านต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองตามขั้นตอนที่ วช. กำหนดก่อนเข้าสถานที่จัดงาน สำหรับการเข้าร่วมในรูปแบบ Online ไม่มีการจำกัดจำนวน และของดการลงทะเบียนหน้างาน และ Walk in ในทุกกรณี (ดังเอกสารแนบ)