ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14

59 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14  ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19" "Research and Innovation Development during COVID-19" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้นักวิจัย องค์กรชุมชนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

    สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ http://pkruconf.pkru.ac.th (ตามเอกสารแนบ)