ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ"

55 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ"

    ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามความมุ่งหมาย และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การละเมิด ผลกระทบ และเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิ รวมถึงการวิเคราะห์ การพัฒนา การรับรอง โดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ ช่องทางในการใช้สิทธิ และอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล
      คณะผู้จัดงานขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ระบบ Zoom Webinar) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://forms.gle/beapDSDJnDYJGUnz9 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line : @apar-utcc โทร. 090 313 9706 อีเมล apar@utcc.ac.th (ดังเอกสารแนบ)