ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

44 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 14 และวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ได้รับการพิจารณาให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) และได้มีการจัดโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น โดยได้มีการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดบทความเรียบร้อยแล้ว

    เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมีความประสงค์เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดบทความ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มายังท่าน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความได้ที่ http://www.nacc.go.th/naccjournal หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 5818 (ดังเอกสารแนบ)