รับสมัครหนังสือเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565

52 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครหนังสือเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565

     ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยจัดให้มีรางวัล TTF AWARD เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  ในการนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งหนังสือทางวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 มาที่โครงการรังวัล TTF AWARD งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.tu.ac.th/ttfbookawards (รายละเอียดดังแนบ)