สถาบันวิจัยและพัฒนา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

46 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ โดยมีคณะผู้บริหารของจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรีเขต 1 นายสรชัด สุจิตต์ หัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง เข้าร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชม
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตภายใต้โครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี” ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านวังกุ่มพัฒนา อ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป