ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

208 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Innovation for The Creative Economy) MCRUNC 2022 (The 10th Muban Chombueng Rajabhat University's National Conference 2022) และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-international Conference on Cybernetics and innovations 2022) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับระดับชาติที่  http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2022/  และระดับนานาชาติที่   http://icci2022.smc-thailand.org/index.html ดังเอกสารแนบ