ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

90 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

     สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี พ.ศ.2560-2579) ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้กลไกของเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย โดยมีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ โดยอาศัยการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยทั้ง 9 เครือข่าย ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็น Platform การบูรณาการ ความร่วมมือกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ทำให้สามารถรวมพลังเพื่อทำงานวิจัยและนวัตกรรม ในแผนงานตามโจทย์และแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่เกิด Impact สูงต่อชุมชนพื้นที่ และประเทศโดยรวม อีกทั้งยังพัฒนานักวิจัยใหม่ที่สามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

     ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทำการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยในแต่ละเครือข่ายฯ ได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกันทางเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบน และสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

     สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิซาการดังกล่าวให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564 (สามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ http://ranc.research.swu.ac.th/)