แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

45 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้นักวิจัยผู้สนใจเสนอขอทุนของมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเสนอขอ

    โดยมีนักวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารอบข้อเสนอเชิงหลักการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกว่า 80 ท่าน ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบ online ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต