ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

847 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

     วิทยาลัยเทคโนโลยีราคใต้ กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจําปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “Strategies for Managing Social and fechnological Disruption: กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร อเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นเพื่อเป็นเวที่สําหรับการนําเสนอแสงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกซนจากทั่วประเทศ ร่วมแสกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องกลยุทธ์สําหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยีต่อไป

     ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการและน้ําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่ง บทความผ่านเว็บไซต์ http://conference. sct.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธัน1คม 2564 และ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใดขอได้โปรยสอบถามได้ที่ research.@sct.ac.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้