ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

50 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมคลินิกวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยมี 5 ช่วงดังนี้

    1.คลินิกวิจัย Culinart arts and services club
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    2.คลินิกวิจัย Nursing professionals club
วันที่ 24 และ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคือ ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    3.คลินิกวิจัย Hospitality management club
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคือ ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาทยาลัยศิลปกร รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    4.คลินิกวิจัย The value creation of university club
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    5.คลินิกวิจัย Early childhood and primary education club
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติอต่อคุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล โทร 02-244-5280-4 หรือ Line id:warin_chom