ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการประจำปี 2564

64 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการประจำปี 2564

กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานกำหนดจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2564 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ด้วยโปรแกรม ZOOM

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์และการวิจัยต่อสาธารณชน และเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อผลการศึกษาวิเคราห์วิจัย จำนวน 7 ข้อ

ผู้ที่ส้นใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ทาง QR CODE ภายในวันท่ 7 กันยายน 2564 ซึ่งกรมการจัดหางานจะแจ้ง Username และ Password ในการเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางไลน์กลุ่ม