ประชาสัมพันธ์ คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย

68 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดทำ
"คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย" ในรูปแบบออนไลน์

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่ สวทช.ได้จัดทำขึ้น
เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการทำงานวิจัยที่โปร่งใส และช่วยลด
โอกาสการปรพพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย

ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าถึงคลังทรัพยากรฯได้ที่ https://elearn.career4future.com/coursecategory/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/
หรือผ่านทาง QR CODE ได้เลย