ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารวมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยความยั่งยืนภายใต้ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19"

113 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารวมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยความยั่งยืนภายใต้ชีวิตใหม่  หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19"

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารวมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยความยั่งยืนภายใต้ชีวิตใหม่หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19"

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยความยั่งยืนภายใต้ชีวิตใหม่หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19"Online Conference ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย นวัตกรรมและ
เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม สร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ไดที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022
ติดต่อสอบถามลายละเอีนดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทรศัพท์ 02-160-1343 ต่อ14หรือ 085-711-2109 Email:ird_ssru@ssru.ac.th