สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ (เชิงวิชาการ)"

122 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ (เชิงวิชาการ)"

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ (เชิงวิชาการ)" ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa-xUCB0KfKyA4moHCw0CfMzJCdk7wl2Xfmp-f6FiuUzbtIQ/viewform?usp=sf_link หรือ QR-Code ประชาสัมพันธ์ดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะส่งลิงก์การตอบรับการเข้าร่วมทางอีเมลของผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ (เชิงวิชาการ)

 ไฟล์ Powerpoint เอกสารประกอบการอบรม

 เอกสารประกอบการอบรม ไฟล์ที่ 1

 เอกสารประกอบการอบรม ไฟล์ที่ 2

สามารถรับชมการอบรมย้อนหลังได้ที่

 โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ (เชิงวิชาการ)" ช่วงเช้า

 โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ (เชิงวิชาการ)" ช่วงบ่าย