ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

76 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

      ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดให้มีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดงานสัมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564