ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การวิจัยการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

112 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การวิจัยการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

        ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การวิจัยการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการ การวิจัยการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 26 - 27 สิงหาคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน เผยแพร่องค์ความรู้ และส่ง้สริมขวัญกำลังใจแก่นักวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยสามารถดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sym16.onec.go.th/ และดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและลิ้งค์การประชุมได้ทาง QR Code ด้านล่างได้เลยนะครับ