โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 “Economic and social recovery from covid-19 by research and Innovation ” 25 – 28 มกราคม 2565

117 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 “Economic and social recovery from covid-19 by research and Innovation ” 25 – 28 มกราคม 2565

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 “Economic and social recovery from covid-19 by research and Innovation ” 25 – 28 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 “Economic and social recovery from covid-19 by research and Innovation ” 25 – 28 มกราคม 2565 โดยมีวัถุประสงค์คือ
      1) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ
      2) เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
      3) เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
      4) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ

ซึ่งกำหนดการนำเสนอในรูปแบบ Online Conference โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามลายละเอียดได้ที่ 0 5446 6666 ต่อ 1048 มือถือ 082 629 1970
อีเมล์ : prconference@up.ac.th หรือทาง QR Code