การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ”การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

99 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ”การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ”การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ”การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ สามารถได้มานำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์คงามรู้

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website : www.human.cmru.ac.th หรือทาง QR Code ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป