ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

49 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

          โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ อัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ