ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๔

50 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๔

        โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจรรยา บรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ อัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ