ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

40 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

       โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ อัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการ