ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๔

46 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๔


        โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าตอบแทนหรือค่า ตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะ อนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน ๔,๕๐๐ บาท ตามที่มาประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ