ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๔

22 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๔

    ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๔

        ประกาศเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ว่าด้วย ค่าตอบแทนหรือค่า ตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะ อนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จํานวน ๔,๕๐๐ บาท ตามที่มาประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ