การเสวนาแนวโน้มและทิศทางขับเคลื่อนการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่ออนาคตของประเทศไทย

104 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การเสวนาแนวโน้มและทิศทางขับเคลื่อนการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่ออนาคตของประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ “การเสวนาแนวโน้มและทิศทางขับเคลื่อนการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่ออนาคตของประเทศไทย“
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ผ่าน Microsoft Team

      เพื่อให้เทคนิค ความรู้ ข่าวสาร และทำการพูดคุยกับนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมแบ่งออกเป็น 4 Session

1. เรื่อง ” นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยของประเทศไทย ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน
2. เรื่อง “ วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายเพื่อคุณภาพทางสังคมและประเทศ ” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
3. เรื่อง “ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก บพข. ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
4. เรื่อง “ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวก. ” โดย อาจารย์กุลวราโชติพันธุ์ภณ