ประกาศขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

61 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

     ประกาศขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

         ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคม สู่รากแก้วของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เพื่อเป็นเวที ทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 จึงทําให้ไม่สามารถจัดงานประชุมวิชาการ ระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ได้ จึงขอเลื่อนการจัดปรุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ไปจัดในช่วงเดือนมีนาคม 2565 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โรค COVID - 19 กลับมาเป็นปกติ

         ทั้งนี้ยังคงมีกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา เพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบกับผู้นําเสนอผลงานที่จะนําผลงานไปใช้ เพื่อจบการศึกษา หรือขอตําแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์