เชิญชวนการส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

139 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เชิญชวนการส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์


     เชิญชวนการส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป

      ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่ สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรียบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วารสารสาระคาม/ วารสารScience Technology and Engineering Journal (STEJ} และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal) ทั้งนี้ท่าน สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และสามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754416