เชิญชวนการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

48 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เชิญชวนการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์


        เชิญชวนการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

       ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กําหนดจัดการ ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้ง หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ตร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจในสถาบันของท่านเข้าร่วมประชุมและเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การขับเคลื่อน พหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามรายละเอียดดังเอกสาร ประชาสัมพันธ์ที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทาง QR code ดังที่แนบมานี้ ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ website : www.human.cmru.ac.th และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพิจารณา