เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

113 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทําวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มจํานวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์และเป็นสื่อกลางในการ ติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีกําหนดออกวารสารวิจัย ปีละ ๒ เล่ม ซึ่งวารสารวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ในฐาน TCI2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความ วิชาการ เพื่อรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยดังกล่าว สามารถส่งมีรายละเอียดบทความได้ตามลิงค์

https://ph0 2.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/information/authors

หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายจัดการวารสารตามหมายเลข

044 004 009 ต่อ 3200 32222 044 004 009