ขอเชิญร่วมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์

74 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญร่วมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์

     ขอเชิญร่วมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. รายละเอียดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔

๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การนําเสนอบทความวิจัย

     ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กําหนดจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจสีเขียวกับพลังการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมใน จังหวัดศรีสะเกษ” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาสนําเสนอบทความ วิจัย/บทความวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพสามารถนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ได้อย่างยั่งยืน

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญ บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่าน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย/บทความ วิชาการโดยผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียน ได้ทาง www.sskru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๑๒-๔๖๙๐ หรือ ๐๘๖-๕๕๔-๕๒๒๔