คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒

87 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒

ประชาสัมพันธ์

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒

    ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดําเนินการจัดทํา วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจได้นําเสนอและแลกเปลี่ยนองค์โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความ วิชาการ

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความ

ได้ที่ http://husojournal.sskru.ac.th/index.php2.ml