ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

59 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์

       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

       ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กําหนดจัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๔” (Trade and Development Regional Forum 2021)
ภายใต้หัวข้อหลัก “Trade and Development Regional Forum 2021 Recharging Asia: Inclusive Growth and Sustainable Development amidst Post Pandemic World” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความ ตระหนักรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเด็น นวัตกรรม การค้า การพัฒนาและการลงทุนของโลกสมัยใหม่รวมทั้งเชื่อมโยงและกระตุ้นให้ประเทศใน ภูมิภาคเอเชียร่วมกันกําหนดแผนปฏิบัติการด้านการค้า การลงทุนที่สนองตอบต่อโลกยุคใหม่ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

       สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ QR Code หรือลิงค์ URL

ลงทะเบียน :  https://nregister.nation group.com/ITDRF2021

กำหนดการ : URL http://bit.do/TDRF 2 021_AgendaDSH