ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

117 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

    ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม   ปรับปรุงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์)
    

    ระยะที่ 1  : ปฐมนิเทศผู้ที่จะข้อทุนสนับสนุนการวิจัย
    ระยะที่ 2 :  การจัดการคุณภาพงานวิจัย
    ระยะที่ 3: การติดตามและประเมินผมการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
    ระยะที่ 4 : การส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ