มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการด้านการศึกษาทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ เรื่อง “การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก”

60 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการด้านการศึกษาทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ เรื่อง “การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก”

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการด้านการศึกษาทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ เรื่อง “การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก” ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์

       เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการจัดการ เรียนการสอน ระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และรายงานผลการ ดําเนินงานของเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

      โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่ shorturlasia/mH6oh หรือ QR Code และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป สํานักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8080 - 8083 โทรสาร 0 2118 0109


      โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ของสํานักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ https://registrar.ku.ac.th