ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดําเนินการจัดทํา วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

61 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดําเนินการจัดทํา วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดําเนินการจัดทํา วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ

     วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

     -    ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท

     -    ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท

หรือ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความ 

https://s005.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/index