มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทํา “วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้”

129 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทํา “วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้”

 สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทํา “วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนของนักวิชาการในศาสตร์
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ซึ่งวารสารการศึกษาและ นวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดําเนินการจัดทําภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพจาก TCI

 

จัดพิมพ์และเผยแพร่ : 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

ISSN : 2773-9090 (Print)

ISSN : 2773-9104 (Online)

 

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงขอความ อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพื่อ พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ

โทร. 0-๗๔๒๘-๙๒๑๕ อีเมล jeiljournalpsu@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/