การประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม" ครั้งที่ 7

89 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม" ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม" ครั้งที่ 7

The 7th National Conference on Quality Management and Technology Innovation

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, จังหวัดอุบลราชธานี
Deadline submission: 30 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมระบุสาขาวิชาและประเภทของบทความให้ชัดเจน โดยส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง

1) ส่งผ่านอีเมล์ conference@ u m t . a c . t h
2) ส่งผลงานพร้อม CD ทางไปรษณีย์มาที่
นางสาวสุพรรณี ศรีธัมมา
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 0749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Website: https://www. u m t. a c. t h/umt_conference_tam_7/
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: https://rdi.rmutk.ac.th/?p=3804
=========================
ติดต่อสอบถาม:
นางสาวสุพรรณี ศรีธัมมา ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หมายเลขโทรศัพท์: 045-283-770 – 2
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 097-326-9713 หรือ 080-419-3533
https://rdi.rmutk.ac.th/?p=3804