ข่าวการประชุมวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติจีน วิทยลัยบริหารธุรกินวัตกรรมและการบัญชี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธรกำบัณฑิตย์ และครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีทางวิชาการ

ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค

ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน